Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamnách služieb

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť Twenty Media s.r.o., so sídlom Plzenská 3102/4, 831 03 Bratislava, IČO: 47 603 411, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 95740/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), je oprávnená poskytovať reklamu na všetkých svojich webových stránkach i na webových stránkach svojich zmluvných partnerov (ďalej len ako „Portály“).

  2. Objednávateľ reklamnej kampane je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na Portáloch, a to za peňažnú odplatu alebo aj za nepeňažné protiplnenie (ďalej len ako „Objednávateľ“).

  3. Zmluvou sa rozumie vzájomne odsúhlasená a (preukázateľne) potvrdená objednávka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb pričom za Objednávateľa môže zmluvu potvrdiť len osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa, osoba, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene Objednávateľa z pracovnej náplne alebo osoba splnomocnená Objednávateľom (ďalej len ako „Zmluva“). V prípade pochybností je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať preukázanie plnomocenstva alebo poverenia.

  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb (ďalej len ako „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom.

  5. Reklamnými službami sa rozumie najmä prezentácia produktov, predovšetkým tovaru, služieb, obchodného mena a to vo forme obrazovej, textovej, zvukovej a grafickej (ďalej len ako „Reklamné služby“). Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako reklama alebo reklamná kampaň.

 1. OBJEDNÁVKA REKLAMNÝCH SLUŽIEB

  1. Reklamné kampaň sa na Portáloch Prevádzkovateľa objednáva na základe písomnej objednávky (príp. vo forme e-mailu).

  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ak bola táto objednávka doručená v lehote kratšej ako 4 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením komerčného prvku.

  3. Objednávka reklamnej kampane musí obsahovať nasledovné náležitosti:

   • Obchodné meno Objednávateľa,

   • Sídlo,

   • Poštová adresa (ak nie je totožná so sídlom),

   • IČO,

   • DIČ/ IČ DPH,

   • Zapísaná v registri,

   • Bankové spojenie a IBAN,

   • Osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa,

   • Kontaktná osoba,

   • Tel.: / Fax,

   • E-mail na kontaktnú osobu,

   • Doručovanie faktúr: e-mail / poštová adresa,

   • Kompletné inzertné podklady k reklamnej kampani a to najmä:

   • Názov reklamnej kampane/klienta,

   • Špecifikácia reklamnej kampane,

   • Umiestnenie reklamného prvku,

   • Požadované URL (preklik reklamného formátu),

   • Termín reklamnej kampane,

   • Dohodnutý počet impresií/perióda,

   • Cenu kampane podľa dohodnutých podmienok,

   • Pečiatka a podpis Objednávateľa,

   • Balík/Typ.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

3.1. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vykonať reklamnú kampaň a odstúpiť od Zmluvy v prípade:

 • ak je obsah reklamy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

 • ak reklama ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť verejný poriadok,

 • ak reklama obsahuje posolstvo už existujúceho klienta Prevádzkovateľa, prípadne ak jeho klient je priamym konkurentom tohto existujúceho klienta,

 • ak reklama nezodpovedá technickým špecifikáciám Prevádzkovateľa,

 • ak reklama nezodpovedá záujmom Prevádzkovateľa,

 • ak tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa Objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia Prevádzkovateľa najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania Reklamných služieb,

 • ak si Objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči Prevádzkovateľovi, alebo ak je Objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá Objednávateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením Prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie Prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia Objednávateľovi zo strany Prevádzkovateľa.

 • ak Prevádzkovateľ zistí, že svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb,

 • ak Objednávateľ nedodá podklady v kvalite, rozsahu alebo v lehote v zmysle bodu 4.1. VOP.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie reklamnej kampane podľa bodu 3.1., a to písomnou formou. Takéto oznámenie sa považuje za právny úkon okamžitého odstúpenia od platnej Zmluvy.

3.3. V prípade odstúpenia Prevádzkovateľa od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 3.1. VOP, je Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80% z Ceny dohodnutej podľa Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1. Objednávateľ je povinný dodať Prevádzkovateľovi všetky potrebné inzertné a grafické podklady na vykonanie reklamnej kampane (ďalej len „Podklady“), v kvalite a v rozsahu požadovanej Prevádzkovateľom najneskôr do 4 kalendárnych dní pred dňom plánovaného začiatku reklamnej kampane.

4.2. Obsah Podkladov musí byt v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4.3. V prípade, ak Objednávateľ dodá Prevádzkovateľovi Podklady na vyhotovenú reklamu na uverejnenie, Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných prvkov.

4.4. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu a obsah reklamy umiestnenej na stránkach Prevádzkovateľa v rámci poskytovaných reklamných služieb a zbavuje Prevádzkovateľa nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími osobami v súvislosti s umiestnenou reklamou.

4.5. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy dáva Prevádzkovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát (resp. diel) v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu. V opačnom prípade je Objednávateľ povinný do odovzdania Podkladov, na ktorých viaznu práva tretích osôb (najmä autorské a priemyselné práva) zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné súhlasy tretích osôb podľa príslušných zákonných ustanovení. Objednávateľ je plne zodpovedný za porušenie práv tretích osôb viaznucich na Podkladoch a v súvislosti so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu v dodanej podobe. Objednávateľ je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetku jemu vzniknutú škodu v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb z dôvodu porušenia ich práv viaznucich na Podkladoch a iných reklamných prvkoch. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že jeho vyhlásenia v tomto článku VOP sú pravdivé a zakladajú sa na skutočnosti a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Prevádzkovateľovi plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán a podľa požiadavky Prevádzkovateľa prevziať komunikáciu s treťou stranou.

4.6. Na vyžiadanie Prevádzkovateľa je Objednávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce sa práv tretích osôb (najmä autorských práv) a iných relevantných údajov hodnovernými dôkazmi.

4.7. Za nedodržanie uvedených podmienok alebo požiadaviek zodpovedá Objednávateľ v plnom rozsahu, ako aj za takto vzniknuté následky.

4.8. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy súhlasí so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

5. FINANČNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za reklamnú kampaň (ďalej len ako „Cena“) v zmysle aktuálneho platného cenníka produktov a služieb Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Cenník“).

Ceny v Cenníku aj v individuálnej ponuke sú uvádzané bez DPH. Objednávateľ je povinný si v prípade nejasností vyžiadať aktuálny Cenník platný v dobe zadania objednávky resp. pred podpisom Zmluvy. Podpisom objednávky Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Cenníkom.

5.2. Prevádzkovateľ má právo požadovať od Objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví po obdržaní potvrdenej objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti od rozhodnutia Prevádzkovateľa až do výšky 100%) za reklamnú kampaň. Objednávateľ je povinný uhradiť preddavkovú faktúru do termínu splatnosti, najneskôr však 1 (jeden) pracovný deň pred začiatkom reklamnej kampane.

5.3. Prevádzkovateľ vystaví koncovú faktúru na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaný prípadný preddavok, a to do 5 (piatich) pracovných dní od ukončenia reklamnej kampane. Splatnosť faktúr je 14 (štrnásť) dní od ich vystavenia.

5.4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči Objednávateľovi s pohľadávkami Prevádzkovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami Prevádzkovateľa, pokiaľ sa písomne nedohodol s Prevádzkovateľom inak.

5.5. Faktúry zasielané zahraničným partnerom môžu byť vystavené v zahraničnej mene a budú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu vystavenia faktúry. Bankové poplatky vyplývajúce z prevodu kontrahovaných čiastok zo zahraničia sú hradené výlučne Objednávateľom.

5.6. Za platbu nie je považované vystavenie šeku alebo zmenky bez príslušného prevodu finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

5.7. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

5.8. Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

5.9. Prípadné námietky voči vystavenej faktúre je Objednávateľ povinný uplatniť u Prevádzkovateľa najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za riadne vystavenú.

6. STORNO

6.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a tým zrušiť potvrdenú kampaň v prípade, ak zašle písomné odstúpenie od Zmluvy, ktoré musí byť preukázateľne doručené Prevádzkovateľovi najneskôr do 7 dní pred stanoveným termínom začatia reklamnej kampane.

6.2. V prípade ak, odstúpenie od Zmluvy bude doručené neskôr ako v horeuvedenej lehote bude Objednávateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny objednanej reklamnej kampane.

7. REKLAMÁCIE

7.1. V prípade, ak dôjde v priebehu poskytovania reklamných služieb podľa Zmluvy k vadám na strane Prevádzkovateľa, je objednávateľ oprávnený tieto vady u Prevádzkovateľa písomne reklamovať najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť, inak toto právo Objednávateľa zaniká.

7.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na reklamáciu reagovať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa.

7.3. V prípade uznania reklamácie Prevádzkovateľ vykoná nápravu bez zbytočného odkladu, pričom v prípade nefunkčnosti poskytovaných služieb spôsobených zavinením Prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 6 hodín počas 1 dňa, je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z Ceny, alebo náhradu zle poskytnutej reklamnej kampane alebo jej časti. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama Objednávateľa automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

7.4. Za vady na strane Prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti jednotlivých stránok Prevádzkovateľa.

7.5. Prípadné námietky Objednávateľa voči vystaveným faktúram je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa do 5 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, inak sa faktúra považuje za riadne vystavenú.

7.6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej objednávky, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou a to napr. vojnou, občianskymi nepokojmi, štátnou alebo miestnou pohotovosťou, prípadnými legislatívnymi zmenami, počasím, zemetrasením, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov, dodávkou elektriny, alebo inými udalosťami.

8. ŠTATISTIKY

8.1. Prevádzkovateľ vygeneruje na požiadanie po skončení každej zrealizovanej reklamnej kampani štatistiku, ktorú bezplatne sprístupní Objednávateľovi.

8.2. Štatistika obsahuje údaje o počte zobrazení reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a koeficient CTR. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie reklamy výlučne len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom.

8.3. Pokiaľ sa Objednávateľ a Prevádzkovateľ písomne nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty počtu zobrazení uvádzané v štatistike generovanej Prevádzkovateľom.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Podmienky tu ustanovené je možné meniť len formou písomnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

9.2. Tieto VOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre zmluvu o poskytnutí reklamných služieb je hmotné aj procesné právo SR.

9.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorenú Zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.

9.4. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchýlne dojednania medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

9.5. Súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom je Cenník zverejnený na stránke https://nasazahradka.sk/cennik. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

9.6. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.05.2018.

9.7. Objednávateľ si tieto VOP prečítal, súhlasí s nimi a prehlasuje, že ich bude dodržiavať.